LinuxTag in Berlin

From: Claudia Neumann <dr.claudia.neumann_at_gmx.de>
Date: Sun, 6 Jun 2010 13:29:03 +0200

Hallo!

Ich kann 5 4-Tages-Karten fr den Linux-Tag in Berlin (9.-12.6.2010)
verschenken.

Bei Interesse bitte bei mir melden.

Viele Gre

Claudia Neumann
Received on Sun Jun 06 2010 - 13:29:03 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sun Jun 06 2010 - 13:29:09 CEST